DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI – BONY NA CYFRYZACJĘ

Loading...
Loading...
Loading...

DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI – BONY NA CYFRYZACJĘ

BCP Opublikowane: 7 września, 2021

6 września został ogłoszony konkurs w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR).

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Pełna dokumentacja została zamieszczona na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#dokumenty

O Bony mogą się ubiegać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które planują realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym:

  • zakup lub licencjonowanie oprogramowania,
  • zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz
  • w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa *

* W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

Cel działania został zdefiniowany w dokumencie pt. Kryteria wyboru projektów (punkt 4 od str.7)

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN /  minimalnej wartości dofinansowania, tj. 51 000 zł,
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:
1) realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 lutego 2020 r.;
2) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesię2cy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu;
3) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, tj. 31 grudnia 2023 r.

  • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Ważne: Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 16 ust. 2 nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Skip to content