Wymagania

Loading...
Loading...
Loading...
work-suit

Warunki uzyskania pożyczki

 • realny pomysł przedsięwzięcia,
 • przedstawienie wiarygodnego zabezpieczenia należności z tytułu pożyczki,
 • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia,
 • złożenie kompletnego wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz planem przedsięwzięcia opracowanym według obowiązującego w Funduszu wzoru,

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę

I. Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy

 • sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (bilans, rachunek wyników, wydruk z KPIR),
 • rozliczenie z urzędem skarbowym za ostatnie 2 lata (PIT/CIT)
 • zaświadczenie o niezaleganiu ZUS
 • zaświadczenie o niezaleganiu US

II. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji (EDG/KRS)
 • zaświadczenie o nadaniu REGON
 • zaświadczenie o nadaniu NIP
 • akt notarialny umowy spółki z o.o., statutu spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp.
 • zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
 • dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza
 • dowody osobiste wnioskodawcy i współmałżonka (do wglądu)

III. Dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań wobec pożyczkodawcy

 • pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów wymienionych powyżej
 • uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń – dotyczy spółek
 • dokumentacja dotycząca zabezpieczenia (wyciąg z ksiąg wieczystych, oświadczenia poręczycieli, informacja o przewłaszczanych urządzeniach)
 • dowody osobiste wnioskodawcy i współmałżonka (do wglądu)
work-suit

Sprawdź warunki - kalkulator pożyczkowy

 • ustaw kwotę, o jaką chcesz się ubiegać,
 • wybierz na jaki okres chcesz uzyskać pożyczkę,
 • zaznacz okres karencji (odroczenie spłaty kapitału),
 • (Kalkulator pożyczkowy)

Skip to content