GRANTY NA WDROŻENIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI

Loading...
Loading...
Loading...

GRANTY NA WDROŻENIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI

BCP Opublikowane: 27 lipca, 2021

Inkubator Innowacji Społecznych realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości  realizujący Projekt pn. „INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności” przedłużył termin przyjmowania fiszek do 20 sierpnia  2021 do godz. 10.00.

W ramach projektu zostanie przyznanych 60 grantów na wdrożenie innowacji społecznych w obszarze dostępności produktów/usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją. Dodatkowo zostanie upowszechnionych 6 innowacji, które najlepiej sprawdzą się w etapie testowania, posiadają największy potencjał do upowszechniania i które zostały wybrane do wdrożenia na szeroką skalę.

Maksymalna wartość grantu na opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej wynosi 40.960,00 PLN.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

– Osoby fizyczne (minimum 18 lat) lub grupy osób fizycznych, rozumiane jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki etc.);

– Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;

– Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;

– Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Priorytetowo będą traktowane osoby/podmioty, które świadczą usługi lub realizują działania na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub starszych (kryterium premiujące z dodatkową ilością punktów).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegóły są dostępne TUTAJ

Skip to content