OWES obszaru południowego – start nowego projektu

Loading...
Loading...
Loading...

OWES obszaru południowego – start nowego projektu

Agata Gliszczyńska Opublikowane: 28 marca, 2024

Logotypy dotyczące finansowania projektu OWES: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Ślaskie

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” otrzymały dofinansowanie na realizację projektu „OWES obszaru południowego”.

CZAS REALIZACJI
Od 01.01.2024r. do 30.06.2029r.

OBSZAR REALIZACJI:
Subregion południowy województwa śląskiego: m. Bielsko-Biała, powiat bielski, cieszyński, żywiecki.

CEL:

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnienie osób z obszaru wykluczenia społecznego w przedsiębiorstwach społecznych. Projekt będzie wspierał rozwój ekonomii społecznej w regionie, profesjonalizację i ekonomizację organizacji pozarządowych.

ODBIORCY PROJEKTU:

• Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa śląskiego – pracownicy, kadra zarządzająca.
• Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym.

• Osoby/ podmioty planujące założenie lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym/ podmiocie ekonomii społecznej.

• Osoby, którym rozwój ekonomii społecznej jest szczególnie bliski: pracownicy samorządowi, pracownicy podmiotów reintegracyjnych i zatrudnienia socjalnego, lokalni liderzy i animatorzy życia społecznego.

RODZAJE WSPARCIA:
1. Tworzenie miejsc pracy – stawka jednostkowa 31 229,00 zł na utworzenie i stawka jednostkowa 32 400,00 zł na utrzymanie miejsca pracy.

2. Wsparcie reintegracyjne dla pracowników przedsiębiorstw społecznych  w wysokości 10 800,00 zł.

3. Szkolenia dla PES/PS.

4. Doradztwo ogólne.

5. Doradztwo biznesowe.

6. Doradztwo specjalistyczne prawne, księgowe.

7. Wizyty studyjne.

8. Akademia Liderów PS.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

  • Stworzenie miejsc pracy dla 172 osób z obszaru wykluczenia społecznego.
  • Objęcie wsparciem reintegracyjnym 71 osób z obszaru wykluczenia społecznego.
  • Wsparcie merytoryczne dla 220 PES/PS.
  • 350 pracowników i kadry zarządzającej PS/PES weźmie udział w szkoleniach i doradztwie.
  • 45 osób weźmie udział w Akademii Lidera Przedsiębiorstwa Społecznego.
  • 697 osób z obszaru wykluczenia społecznego zostanie objętych wsparciem doradczo-szkoleniowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 19 961 378,27 zł

WYSOKOŚĆ WKŁADU Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 19 510 518,75 zł 

Projekt jest realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
(Europejski Fundusz Społeczny+).

Adres strony internetowej OWES: www.owes.bcp.org.pl

Więcej informacji o realizowanych przez nas projektach: www.bcp.org.pl/projekty

Baner z logo OWES oraz z logotypami i danymi kontaktowymi orazpartnerów realizujących projekt OWES: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Skip to content