Pożyczki NA START: 0,25% (2018-2023)

Loading...
Loading...
Loading...

UWAGA!

Środki projektu wyczerpane.
Projekt zakończony.

Pożyczki na start

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości posiada  w swojej  ofercie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowaną z Funduszy Europejskich.

do 240 tys.; 0,25%; do 7 lat

„pożyczka na start”

Budżet projektu POŻYCZKI NA START to:

 • 12 850 000,00 zł  pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś priorytetowa VII, Działania 7.5 – Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe, Cel szczegółowy –  Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • 2 358 525,20 zł to środki własne Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.
Pożyczki na start

Warunki finansowe pożyczki na start

 • Maksymalna kwota udzielanej pożyczki wynosi 240 000 zł (200.000 zł ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020)
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,25%,
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat (84 miesiące), przy karencji w spłacie rat do 12 miesięcy.
 • Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowo – inwestycyjne bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • Unijna Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym,
 • Fundusz nie pobiera opłat związanych z udzieleniem oraz standardową obsługą pożyczki,
 • Udzielenie pożyczki nie wymaga posiadania wkładu własnego

Kto może się ubiegać o pożyczkę na start?

O wsparcie pożyczki na start MOGĄ ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 • planują uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,
 • są bezrobotne, bierne zawodowo, pracują na umowach krótkoterminowych lub za minimalne wynagrodzenie
 • ukończyły 30 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

Rozszerzona grupa docelowa, do której kierowane jest wsparcie pożyczkowe w ramach działania 7.5 obejmuje osoby w wieku 30+, które stanowią osoby:

 • reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • ubogie pracujące,
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno -prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Na jakie cele można przeznaczyć pożyczkę na start?

 • adaptację, remont, modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem określonym w § 3 pkt. 4 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Pożyczka na Start),
 • pozyskanie oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 • nabycie surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki
 • bieżące koszty działalności gospodarczej (np. czynsz, księgowość, paliwo, media)

WARUNKI UZYSKANIA POŻYCZKI NA START

 • realny pomysł przedsięwzięcia,
 • przedstawienie wiarygodnego zabezpieczenia (hipoteka nieruchomości, poręczenia, zastaw)
 • podstawą ubiegania się o wsparcie pożyczkowe jest złożenie kompletu dokumentów, na które składają się:
  • wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • biznes plan wg wymaganego wzoru
  • zaświadczenie z UP z okresem rejestracji jako osoby bezrobotnej / poszukującej pracy lub zaświadczenie z ZUS  druk US-7  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP,  osoby biernej zawodowo (emeryt, rencista, urlop wychowawczy), osoby ubogiej pracującej
  • dokumenty potwierdzające zabezpieczenie pożyczki
  • pozostałe załączniki

Pliki do pobrania

Wniosek można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości lub pocztą tradycyjną pod adresem:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Fundusz Pożyczkowy

43-300 Bielsko-Biała ul. Zacisze 5

Z pytaniami dotyczącymi pożyczek prosimy dzwonić pod numery telefonów:

– 33 496 02 40, 33 496 02 20, 502 483 753

Do wstępnej weryfikacji można przesłać wniosek i biznes plan na adres mailowy: magda.wilk@bcp.org.pl

Nie kwalifikujesz się do Pożyczki na start – > sprawdź naszą ofertę Funduszu pożyczkowego https://bcp.org.pl/fundusze-pozyczkowe/pozyczki-bcp/

Zakończenie alokacji „Pożyczka na start”

BCP Opublikowane: 11 sierpnia, 2023

Zakończyła się alokacja środków w projekcie „Pożyczka na start” i dziękujemy wszystkim zainteresowanym za chęć skorzystania z preferencyjnej pożyczki.   Nie przyjmujemy już wniosków z tego projektu, ale zapraszamy do pożyczki BCP.    Sprawdź warunki w kalkulatorze pożyczkowym BCP https://bcp.org.pl/fundusze-pozyczkowe/pozyczki-bcp/kalkulator/                                               

Skip to content