Pożyczki płynnościowe POIR – wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19 (2022)

Loading...
Loading...
Loading...

Aktualizacja z dnia 24 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 03 marca 2022 r. o godzinie 8:00 Konsorcjum uruchomi nabór wniosków na Pożyczki Płynnościowe POIR. 

Nabór trwać będzie od 3 marca 2022 r. od godziny 8:00 do 7 marca 2022 r. do godziny 24:00. Prosimy zapoznać się z warunkami składania wniosków.

Aktualizacja z dnia 24 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 03 marca 2022 r. o godzinie 8:00 Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie uruchomi nabór wniosków na Pożyczki Płynnościowe POIR. 

Nabór trwać będzie od 3 marca 2022 r. od godziny 8:00 do 7 marca 2022 r. do godziny 24:00. Prosimy zapoznać się z warunkami składania wniosków.

Udostępniamy GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH (https://www.plynnosciowa.pl/), służący do składania wniosków drogą elektroniczną. W generatorze została udostępniona możliwość przygotowania wniosków natomiast  ich złożenie będzie możliwe w momencie otwarcia naboru.

Skorzystanie z możliwości składania wniosku w GENERATORZE WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH wymaga rejestracji i wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Link aktywacyjny zostanie wysłany na adres e-mail użyty podczas rejestracji.

Do wniosku przygotowanego w GENERATORZE WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH konieczne będzie dołączenie przynajmniej obligatoryjnych załączników oraz formularzy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”.

Przeprowadzone testy funkcjonowania GENERATORA WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH wskazują na jego prawidłową pracę w środowisku najbardziej popularnych przeglądarek z najnowszymi uaktualnieniami, tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari. Informujemy, że proces składania wniosków jest zabezpieczony dwoma poziomami weryfikacji/bezpieczeństwa tj. podania danych firmy oraz Systemem Google reCAPTCHA. Informujemy również, iż ze względów bezpieczeństwa system nie pozwala na jednoczesne korzystanie z kilku zakładek lub przeglądarek. W takich przypadkach sesja użytkownika jest przerywana, a wprowadzone dane (o ile nie zostały zapisane) będą utracone.

O Projekcie

Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przy udziale Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Konsorcjum stworzone przez dziewięć podmiotów tj. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundację Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2022 r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Pożyczki Płynnościowe POIR udzielane w ramach realizacji Projektu mają na celu umożliwienie firmom sektora MŚP, których dotknęły negatywne skutki pandemii COVID-19, dostępu do kapitału na zapewnienie płynności finansowej, w tym odbudowę działalności. Pożyczki Płynnościowe POIR objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego spełniający warunki opisane w Regulaminie Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”,  w tym .in.:

– nie znajduje się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019,

– nie jest wykluczony z dostępu do pomocy publicznej,

– wykaże, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobniają ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższym czasie.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Przedsiębiorca może z Pożyczki Płynnościowej POIR sfinansować przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności – cel obrotowy, m.in. takie jak:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie znajdujące się na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek, leasingu (nieopłacona rata z terminem spłaty między
  120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki),
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.

KWOTA POŻYCZKI

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; (w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności), albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. albo
 • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.  

Łączna wartość udzielonego finansowania jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł.

OKRES SPŁATY

 • maksymalny okres spłaty pożyczki: 72 miesiące,
 • maksymalny okres karencji w spłacie: 6 miesięcy,
 • w dwóch pierwszych latach spłaty możliwe do 4 miesięcy wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Pożyczka Płynnościowa POIR objętą jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału tj. pożyczkobiorcy nie płacą odsetek, są one pokrywane ze środków pomocowych.

OPŁATY

Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i w okresie prawidłowej obsługi pożyczki.

WKŁAD WŁASNY

Brak wymogu wkładu własnego.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać w okresie ogłoszonego naboru. Termin ogłoszenia naboru zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych i w punktach naboru wniosków wskazanych Uczestników Konsorcjum (lista teleadresowa poniżej). Regulamin dopuszcza dwie formy składania wniosków tj. elektronicznie (poprzez Generator wniosków) lub osobiście.

Wniosek o pożyczkę można składać elektronicznie poprzez GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH: https://www.plynnosciowa.pl/

Wniosek o pożyczkę można składać osobiście wyłącznie w dni robocze w godzinach otwarcia biur poszczególnych Konsorcjantów, tzn. przez 3 (trzy) dni robocze. Poniżej lista danych adresowych siedzib poszczególnych Konsorcjantów na terenie województwa śląskiego, gdzie będzie można składać wnioski osobiście w formie papierowej:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – Lider Konsorcjum

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, http://www.arrsa.pl

godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8, https://www.arl.org.pl

godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok.8, https://www.arr.czestochowa.pl/

godziny otwarcia biura: 8:00 do 16:00.        

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 6, https://www.rarinwestor.pl/

godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”

43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5, https://www.bcp.org.pl/

godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

Złożenie wniosku oraz jego rozpatrzenie następuje na jednolitych zasadach niezależnie od tego, w której instytucji będącej Uczestnikami Konsorcjum złożono wniosek.

——————————————

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektowym:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – telefon 33 49-60-240 lub 502-483-753

Pliki do pobrania

Regulamin i dokumentacja zw. Pożyczką Płynnościową POIR:

Formularz wniosku i załączniki do wniosku:

Zakończenie naboru wniosków.

BCP Opublikowane: 22 sierpnia, 2022

W dniu 30 czerwca 2022 roku Konsorcjum, którego Konsorcjantem jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, zakończyło udzielanie na rzecz MSP pożyczek płynnościowych POIR  na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 22 lutego 2022 r. Umowy Operacyjnej i Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji z dnia 27.06.2022r. Zakończenie naboru wniosków. W ramach realizacji […]

Dodatkowe środki na pożyczki płynnościowe

BCP Opublikowane: 30 czerwca, 2022

Miło nam poinformować, że w dniu 27 czerwca 2022 r. Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą […]

Lista wniosków – pożyczki płynnościowe POIR

BCP Opublikowane: 11 marca, 2022

Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego Naboru w dniach 03.03-07.03.2022 r. Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła ponad 151 mln zł (375% alokacji) Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego:  „Pożyczka Płynnościowa POIR” wnioski z Podstawowej Listy Wniosków zostaną poddane ocenie formalnej w pierwszej kolejności. Na etapie oceny formalnej każdy […]

Zakończony nabór na pożyczki płynnościowe POIR.

BCP Opublikowane: 8 marca, 2022

Informujemy, że w dniu 7 marca 2022 r. o godzinie 24:00:00 upłynął termin składania  wniosków na pożyczki płynnościowe POIR. Nabór przeprowadzony przez Konsorcjum stworzone przez dziewięć podmiotów tj. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzką Agencję Rozwoju […]

UWAGA!! 320% łącznego limitu osiągnięte.

BCP Opublikowane: 3 marca, 2022

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 marca 2022 r. o godzinie 13:14 łączna wartość złożonych wniosków o „Pożyczkę Płynnościową POIR” przekroczyła 320% łącznego limitu środków . Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR” nabór wniosków trwa 3 dni robocze. Wnioski można składać do 7 marca 2022 r. Po przekroczeniu 250% […]

Pożyczki płynnościowe POIR – NABÓR

Anna Jędrusik Opublikowane: 24 lutego, 2022

Szanowni Państwo! Informujemy, iż w dniu 03 marca 2022 r. o godzinie 8:00 Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum […]

Pożyczka płynnościowa POIR – rusza nowy projekt!

BCP Opublikowane: 22 lutego, 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2022r. Konsorcjum, którego  Liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej podpisało Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na […]

Skip to content