Klauzula informacyjna

Loading...
Loading...
Loading...

Klauzula informacyjna

BCP Opublikowane: 19 stycznia, 2024

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: stowarzyszenie@bcp.org.pl, strona internetowa: bcp.org.pl tel. 33 49-60-200 (dalej jako: Administrator);
Dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
Posiadają Państwo:
– prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679,
– prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania numeru telefonu i przesyłania informacji.
– nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże niezbędne do  prowadzenia działań marketingowych, zgodnie z celem określonym powyżej. Dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Skip to content