PRZEMYSŁ 4.0 – NABÓR WNIOSKÓW

Loading...
Loading...
Loading...

PRZEMYSŁ 4.0 – NABÓR WNIOSKÓW

BCP Opublikowane: 25 marca, 2021

28 kwietnia 2021r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków w ramach pilotażu Przemysł 4.0

Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1.Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab

O grant w wysokości max 800.000,00 zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy:

–  mali lub średni (z wyłączeniem mikro),

– prowadzący działalność produkcyjną, oferujący swoje wyroby na sprzedaż,

– prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– którzy przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

 Grant może być przyznany na projekty dotyczące:

– przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

 lub

– wdrożenia wybranego obszaru działań w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Zadania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z mapy drogowej wnioskodawcy (plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji).

Koszty usług, związanych z opracowaniem ww. mapy są kwalifikowalne, tylko w sytuacji ich poniesienia przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:

1) Big Data oraz działania związane z analizą danych;

2) Roboty przemysłowe;

3) Przemysłowy Internet rzeczy;

4) Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);

5) Cyberbezpieczeństwo;

6) Chmura obliczeniowa;

7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

8) Sztuczna inteligencja;

9) Blockchain;

10) Druk addytywny (druk 3D).

Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski mogą być składane w okresie od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Jeżeli kwota grantów złożonych w ramach naboru wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w naborze termin składania wniosków może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków PARP poinformuje nie później niż na 2dni robocze przed planowanym terminem zakończenia naboru

Kwota środków przeznaczonych na powierzenie grantów w naborze wynosi 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).

Szczegóły z całą dokumentacją konkursową są dostępne TUTAJ

Skip to content