Re_Open UK – propozycja dla przedsiębiorców

Loading...
Loading...
Loading...

Re_Open UK – propozycja dla przedsiębiorców

BCP Opublikowane: 9 sierpnia, 2022

Czym jest Program Re_Open UK? 

Program Re_Open UK to dofinasowanie dla przedsiębiorstw poszkodowanych w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 

Program jest odpowiedzią na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. Wyjście Wielkiej Brytanii z szeregów państw członkowskich Unii Europejskiej oznacza fundamentalną zmianę dla całej wspólnoty, w tym również dla polskich firm. Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostaną przeznaczone dla przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.  Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzajacego. 

Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit, 

Alokacja: 115 126 279,00 EUR. 

TYPY PROJEKTÓW  

Typ 1. Nowe kierunki eksportu 

Typ 2. Re_start inwestycyjny               

Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 

Typ 4. Brexit bez straty 

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Podmiot spełniający następujące warunki: 

·       o statusie MŚP lub duży przedsiębiorca, 

·       zarejestrowany i prowadzący działalność na terytorium RP, 

·       którego działalność nie była zawieszona od 2018 lub 2019 roku do dnia złożenia wniosku, 

·       prowadził wymianę towarów lub usług z UK w latach 2018 lub 2019, 

·       odnotował spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub odnotował wzrost kosztów, które są bezpośrednim skutkiem brexitu. 

Jaki jest okres kwalifikowania wydatków? 

W ramach programu istnieje możliwość sfinansowania wydatków poniesionych już od 1 stycznia 2020 r., natomiast ostateczny termin  na zakończenie realizacji projektów to 31 lipca 2023.r. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Typ 1. Nowe kierunki eksportu 

Wsparcie dotyczy udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych.  

Dofinansowaniu będą podlegać projekty odnoszące się do działań związanych:  

a.      z utrzymaniem relacji handlowych przedsiębiorstwa na rynkach, na których było już obecne, w tym na rynkach Zjednoczonego Królestwa, jednak jedynie w zakresie wprowadzenia na rynek nowych produktów (wyrobów lub usług), lub   

b.     z wejściem na nowe rynki, zarówno z nowymi, jak również z już istniejącymi produktami (wyrobami lub usługami).  

Przykładowe koszty:    

• wynajęcie powierzchni wystawienniczej, 

• projekt i zabudowa stoiska, 

• wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych, 

• wstęp na targi lub wystawy, 

• obsługa organizacyjna udziału w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych, 

• organizacja i obsługa techniczna stoiska, 

• podróże służbowe trzech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych oraz misjach gospodarczych (transport, zakwaterowanie, diety, ryczałty na dojazdy miejscowe i lokalne, ubezpieczenia, wizy), w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, oraz w okresie trwania przedsięwzięcia, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, 

• transport, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, innych materiałów lub produktów, 

• usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi, 

• przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub    usługi na potrzeby imprezy targowej/wystawienniczej (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe), 

• zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach. 

Typ 2: Re_start inwestycyjny,   

Re_start inwestycyjny dotyczy wsparcia o charakterze inwestycyjnym i skierowany jest dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku brexit, przy czym wpływ brexit musi mieć charakter wyłączny i bezpośredni względem zdiagnozowanych barier. Pomoc będzie ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami brexit.  

Przykładowe koszty: 

·       nabycia albo wytworzenia środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych, 

·       nabycia robót i materiałów budowlanych, 

·       nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.  

TYP 3: Akcja adaptacja do zmian 

Wsparcie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach. 

Przykładowe koszty: 

·       zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne),  

·       wsparcie dotyczące szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem,  

·       wsparcie dotyczące zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych. 

·       doradztwo w zakresie tworzenia długofalowych planów rozwojowych,  

·       zakup pozostałych usług doradczych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem do działalności przedsiębiorstw modeli, strategii i planów rozwojowych w zakresie dopasowania oferty przedsiębiorstwa pod konkretny rynek docelowy. 

Typ 4: Brexit bez straty. 

Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.  

Dofinansowaniu mogą podlegać koszty, które zostały poniesione od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia publikacji Regulaminu. 

Przykładowe koszty: 

·       koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych,  

·       koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,  

·       koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozostałych usług doradczych,  

·       koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie,  

·       koszty szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem,  

·       koszty zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych. 

Min. wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 EUR (nie dotyczy Typu 4: Brexit bez straty) 

Maks. wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 EUR 

Kosztem niekwalifikowalnym jest podatek VAT.  

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się firmy z sektora finansowego.

Szczegóły na www.reopen.biz,

Skip to content