WSPARCIE DLA DOMÓW, OŚRODKÓW, CENTRÓW KULTURY I SZTUKI ORAZ BIBLIOTEK

Loading...
Loading...
Loading...

WSPARCIE DLA DOMÓW, OŚRODKÓW, CENTRÓW KULTURY I SZTUKI ORAZ BIBLIOTEK

BCP Opublikowane: 21 kwietnia, 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”

 

Cel konkursu

Wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Kto może ubiegać się o grant:

 Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.

– Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Finanse

– Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł do wydatkowania w całym okresie kwalifikowalności kosztów.

– Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 000 zł do wydatkowania w całym okresie kwalifikowalności kosztów.

– Co do zasady grant udzielany jest w wysokości 100% wartości projektu grantowego. Wnioskodawca ma możliwość zadeklarowania we wniosku przychodów lub wkładu własnego.

Terminy

 – Nabór wniosków rozpoczyna się 10 maja 2021 roku.

 – Projekty mogą być realizowane od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Procedura ubiegania się

– Wniosek w konkursie należy składać przez system SOP

– Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej.

– Na etapie naboru nie wymagane są jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Ważne

Weryfikacja wniosków zapewnić ma wyłonienie przedsięwzięć, w których Wnioskodawcy wykażą zaistnienie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla ich działalności kulturalnej i jednocześnie wskażą we wniosku zakres planowanych działań oraz odpowiadających im wydatków, które –odpowiednio do zakresu zaistniałych negatywnych skutków COVID-19 –przyczynią się do ich znoszenia lub przeciwdziałania im w przyszłości.


Informacji o projekcie udzielają (w godzinach 10:00-14:00):
Jakub Kucharczyk, telefon: +48 22 350 95 71, e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl
Dominika Dygus, telefon: +48 22 350 95 37, e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl
Magdalena Majsterkiewicz, telefon: +48 22 350 95 46, e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Szczegóły wraz z dokumentacją TUTAJ

Skip to content