Procedura rekrutacyjna

Loading...
Loading...
Loading...

Procedura rekrutacyjna

BCP Opublikowane: 6 kwietnia, 2021

Informujemy, ze zakończono procedurę rekrutacyjną (wraz z procedurą odwoławczą) w projekcie „Twoja firma – mostem do sukcesu!”, a wyniki opublikowano na stronie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.

Osoby, które znajdują się na opublikowanych listach uczestników i uczestniczek projektu, są zobowiązane dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie tj:

a. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy –
zaświadczenie poświadczające rejestrację wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy
(wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia) – osoby długotrwale bezrobotne – za okres obejmujący 12 miesięcy
b. W przypadku osób bezrobotnych, biernych zawodowo – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzających status tej osoby jako bezrobotnej lub biernej zawodowo w dniu
jego wydania (ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania)-  osoby długotrwale bezrobotne – za okres obejmujący 12 miesięcy
c. W przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia
dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

Skip to content